Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

20 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Agrupació
Economia circular
Recurs

En aquest recurs trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la gestió de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Conceptes generals; 2. La iniciació del projecte; 3. La planificació del projecte; 4. La programació del projecte; 5. L’execució del projecte; 6. El control del projecte; Mòdul 7. El tancament del projecte i un glossari dels conceptes més importants d'aquest àmbit.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'explica les característiques bàsiques d'un projecte i la manera com aquests projectes s'insereixen en el funcionament normal de l'organització.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et permet conèixer la primera fase del cicle de vida d'un projecte. Com definir acuradament el problema o oportunitat i com definir una estratègia adequada per al projecte.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et facilitarà els elements bàsics per planificar els projectes a gestionar, les principals fases, l'elaboració del pla general i la tècnica de l'estructura de descomposició del treball (EDT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'oferirà les pautes per la temporalització de les tasques que s'han de du a terme en un projecte. Es treballarà els conceptes de tasca crítica i de camí crític i aprendràs a fer la programació d'un projecte utilitzant diferents eines (diagrama de Gantt, gràfics de xarxa, mètode del camí crític i tècnica PERT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'ajudarà a entendre la importància de fer una assignació correcta dels recursos. Entre altres aspectes es treballarà el pressupost, el tipus de costos i com calcular els costos indirectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material analitza com comprovar que el projecte s'ha executat d'acord amb les previsions fetes en la planificació i la programació: processos a gestionar, sistema de control.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquest material es revisarà les etapes de la fase de tancament com a una fase més del projecte que cal programar i executar amb rigor.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en comptes que aquestes actuacions s’expressen principalment través del canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció d'informes per a tècnics especialistes
Recurs

Gemma García ens explica quins són els erros més habituals en redactar correus electrònics i aporta solucions per no repetir-los.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Els connectors són un conjunt de marques logicosemàntiques, d’origen gramatical divers —conjuncions,locucions conjuntives, sintagmes adverbials i preposicionals, etc.—, que serveixen per marcar, assenyalar o organitzar el discurs i que faciliten al lector la comprensió dels textos i l’extracció de les idees que s’hi exposen.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Els signes de puntuació contribueixen a fer més comprensibles els escrits. Tenen la funció tant de delimitar fragments dins d’una frase o d’un text, com de reflectir els matisos d’entonació que adquiriria el text si es llegís en veu alta.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les abreviacions són reduccions de paraules o frases que en poc espai permeten presentar molta informació. Segons com es facin aquestes reduccions, es poden classificar en: abreviatures, signes i acrònims o símbols.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les majúscules i les minúscules són un recurs gràfic que respon no tan sols a un seguit de regles, sinó també a un conjunt de convencions que depenen de costums i modes. Aquest manual ofereix un conjunt de pautes per regular-ne l’ús.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita