Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

40 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Agrupació
Economia circular
Recurs

En aquest recurs trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la gestió de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Conceptes generals; 2. La iniciació del projecte; 3. La planificació del projecte; 4. La programació del projecte; 5. L’execució del projecte; 6. El control del projecte; Mòdul 7. El tancament del projecte i un glossari dels conceptes més importants d'aquest àmbit.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'explica les característiques bàsiques d'un projecte i la manera com aquests projectes s'insereixen en el funcionament normal de l'organització.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et permet conèixer la primera fase del cicle de vida d'un projecte. Com definir acuradament el problema o oportunitat i com definir una estratègia adequada per al projecte.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et facilitarà els elements bàsics per planificar els projectes a gestionar, les principals fases, l'elaboració del pla general i la tècnica de l'estructura de descomposició del treball (EDT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'oferirà les pautes per la temporalització de les tasques que s'han de du a terme en un projecte. Es treballarà els conceptes de tasca crítica i de camí crític i aprendràs a fer la programació d'un projecte utilitzant diferents eines (diagrama de Gantt, gràfics de xarxa, mètode del camí crític i tècnica PERT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'ajudarà a entendre la importància de fer una assignació correcta dels recursos. Entre altres aspectes es treballarà el pressupost, el tipus de costos i com calcular els costos indirectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material analitza com comprovar que el projecte s'ha executat d'acord amb les previsions fetes en la planificació i la programació: processos a gestionar, sistema de control.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquest material es revisarà les etapes de la fase de tancament com a una fase més del projecte que cal programar i executar amb rigor.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en comptes que aquestes actuacions s’expressen principalment través del canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció d'informes per a tècnics especialistes
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Els connectors són un conjunt de marques logicosemàntiques, d’origen gramatical divers —conjuncions,locucions conjuntives, sintagmes adverbials i preposicionals, etc.—, que serveixen per marcar, assenyalar o organitzar el discurs i que faciliten al lector la comprensió dels textos i l’extracció de les idees que s’hi exposen.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Els signes de puntuació contribueixen a fer més comprensibles els escrits. Tenen la funció tant de delimitar fragments dins d’una frase o d’un text, com de reflectir els matisos d’entonació que adquiriria el text si es llegís en veu alta.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les abreviacions són reduccions de paraules o frases que en poc espai permeten presentar molta informació. Segons com es facin aquestes reduccions, es poden classificar en: abreviatures, signes i acrònims o símbols.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les majúscules i les minúscules són un recurs gràfic que respon no tan sols a un seguit de regles, sinó també a un conjunt de convencions que depenen de costums i modes. Aquest manual ofereix un conjunt de pautes per regular-ne l’ús.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Acció formativa

- Conèixer les característiques, tipologies i etapes per dissenyar indicadors.- Conèixer el concepte de quadre de comandament integral; analitzar les quatre dimensions que conformen el model bàsic d’anàlisi de l’organització (econòmica, de la ciutadania, dels processos interns i de l’aprenentatge i del creixement).- Aplicar aquesta eina en els processos de gestió i control de la pròpia organització a partir de:- Elaborar un quadre de seguiment i control d’un àmbit de treball o projecte/programa.- Fer el seguiment d’un àmbit de treball o projecte/programa mitjançant un quadre de seguiment i control.- Avaluar els resultats assolits i definir les accions correctives i preventives concretes per a l’àmbit de treball o projecte/programa.

Semipresencial
Durada
25 h
Acció formativa

Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

Semipresencial
Durada
30 h
Acció formativa

- Oferir un marc pràctic per a l'exercici d'avaluació en el context de programes i intervencions a les biblioteques.- Identificar àmbits i polítiques on poder avaluar.- Posar en comú experiències, interessos i un marc conceptual comú al col·lectiu de tècnics especialistes i directors de biblioteca.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer el Pla Xarxa de Governs Locals i els seus instruments de cooperació.- Conèixer l’impacte de les actuacions del Pla en el territori.- Reconèixer el paper protagonista dels centres gestors i de les àrees de la Diputació en el funcionament del Pla.

Presencial
Durada
2 h
Acció formativa

Adquirir habilitats en la utilització de l’eina informàtica ArcGis

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer les novetats introduïdes per la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que ens porta a donar el pas definitiu cap a la implantació de l’administració electrònica, interconnectada i transparent. Conèixer el procediment administratiu local i els procediments especials.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Donar a conèixer les novetats principals de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens institucionals. Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració Pública, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Saber aplicar els criteris d’ús dels signes de puntuació en els documents que redacta la corporació.

En línia
Durada
6 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques.Presentar diverses modalitats de recollida d’informació, amb especial èmfasi en l’entrevista qualitativa.Avaluar, amb criteris de validesa científica, el rigor i la qualitat d’avaluacions qualitatives de cara a la seva possible contractació externa.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015Definir els diferents òrgans implicatsDesenvolupar el concepte de competència administrativa.Descriure l'estructura i organització de la adm. De l'estat. Característiques i ens.Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiquesDefinir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Donar a conèixer els beneficis que té èr la Diputació de Barcelona tenir un posicionamnet en els diferents espais a nivell europeu i internacional

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

L’objectiu del curs és:- Conèixer quins tipus de fons europeus hi ha disponibles per als ens locals i quines particularitats tenen.- Conèixer com es preparen propostes de projectes europeus exitosos mitjançant exemples de projectes ja finançats i recomanacions pràctiques.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que derogaDescriure les matèries que són objecte de la nova Llei. Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiuDefinir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representacióDefinir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiquesAnalitzar l’obligació de resoldreExposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectesRessaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

1. Dissenyar i reconèixer perfectament un procés de recollida d'informació2. Recollir i representar dades quantitatives3. Recollir informació a través d'enquestes4. Interpretar, analitzar i estructurar la informació

Videoformació i en línia
Durada
16 h
Acció formativa

Conèixer l'abast de la responsabilitat de l'exercici de la professió que desenvolupen i de les eines corporatives en aquest àmbit.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer els diferents connectors que tenim a l’abast Saber utilitzar els connectors en els contextos adequats

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer les convencions sobre l'ús de les majúscules i les minúscules.

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

- Conèixer les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules - Aplicar les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules en la redacció dels documents de la corporació

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

- Aprendre a dissenyar un procés de recollida d’informació.- Aprendre a utilitzar tècniques de recollida d’informació secundària.- Aprendre a utilitzar tècniques quantitatives de recollida d’informació.- Aprendre a utilitzar tècniques qualitatives de recollida d’informació.- Aprendre a interpretar i a els resultats de la informació recollida.

Semipresencial
Durada
25 h
Acció formativa

Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de seleccióComprendre com es configura l’objecte i preu dels contractesSer capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobemEntendre la mecànica per valorar la millor ofertaComprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSPInterpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públicSer capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat

En línia
Durada
20 h