La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (db)

Acció formativa

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (db)

Àrea promotor de formació
Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. La llei: novetats, principis generals entrada en vigor i règim transitori.2. Els òrgans de les administracions públiques: competències, delegacions.3. Funcionament dels òrgans col·legiats.4. Potestat sancionadora.5. Responsabilitat patrimonial, responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.6. Funcionament electrònic del servei públic.a.Seu electrònica i portal d’internet.b.Sistemes d’identificació de les administracions públiques.c.Actuació administrativa automatitzada i sistemes de signatura.d.Arxiu electrònic de documents.7. Règim jurídic dels convenis.8. Organització i funcionament del sector públic institucional.9. Relacions interadministratives. Les relacions electròniques entre administracions.

Donar a conèixer les novetats principals de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens institucionals. Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració Pública, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions.

Exposicions del docent amb anàlisi de casos pràctics i la participació dels assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris