Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Muntar un equip d’aire condicionat tipus split, fer el buit i recuperar el refrigerant.
- Conèixer el funcionament d'una bomba de calor.
- Reparar una bomba de calor.
- Posar en marxa les instal·lacions.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal- lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel- la.
- Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal- lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Presencial
Durada
25 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d'instal·lació.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Videoformació amb aula virtual
Durada
8 h
Acció formativa

-Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que
comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de
propagació de legionel·la.
-Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions
considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra
incendis, torres de refrigeració, etc.

Videoformació
Durada
25 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d’instal·lació.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

-Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos
que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus
de propagació de legionel·la.
-Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles
instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema
d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

- Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.
- Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents materials, eines, estris i equips de treball requerits per als treballs bàsics de reparació i manteniment d’instal·lacions d’aigua, calefacció i altres serveis en edificis i instal·lacions diverses.
- Conèixer els elements bàsics que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció amb radiadors i terra radiant i d’altres serveis, així com la seva articulació en el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements.
- Executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció i d’altres serveis dels edificis i instal·lacions diverses.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques.
- Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
- Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis.
- Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents tipus i composició de fil.
- Conèixer i regular la màquina.
- Aplicar la soldadura Mig - Mag.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.
- Regular la màquina de soldadura elèctrica.
- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

Presencial
Durada
20 h