Reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques i d'elements d'enllumenat

Acció formativa

Reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques i d'elements d'enllumenat

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
11
Màxim
12
Canal
Presencial
Durada:
15 h
Presencial
15 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Conceptes generals sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques: Corrent elèctrica, parts d’un circuit elèctric, voltatge, resistència, Llei OHM, circuits en connexió sèrie. Principals elements de les instal·lacions elèctriques. Mecanismes i accessoris. Eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics. Conductors, tub conduït, caixes de connexió i de mecanismes, interruptors, commutadors, endolls i mecanismes diversos -ICP, PIA, int. Magnetotèrmic, int. Diferencial.
- Característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat i equipaments diversos d’ús habitual en edificis i instal·lacions. Diferents tipus de bombetes, lluminàries, tubs fluorescents, llums emergència. Criteris bàsics per al seu manteniment, reparació i substitució.
- Operacions i procediments per a l’execució de les tasques bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis. Criteris de seguretat.
- Operacions i procediments per a la realització dels treballs més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

- Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques.
- Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
- Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis.
- Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

El docent exposarà els continguts teòrics i conceptuals i tot seguit, els participants faran les pràctiques tutoritzades.
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis