Gestió administrativa

21 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Una Administració pública moderna, al servei del ciutadà, s'ha de caracteritzar, entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si es té en compte que aquestes actuacions s'expressen principalment a través del canal escrit, sembla lògic pensar que el format i estructura del document o el tipus de llenguatge que s'utilitzi en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

Consegüentment, a l'hora de redactar-los cal fer un veritable esforç tant per utilitzar un llenguatge que sigui clar i entenedor, com per presentar la informació de forma racional, és a dir, ordenada segons les necessitats comunicatives de cada document.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció de documents administratius
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Els connectors són un conjunt de marques logicosemàntiques, d’origen gramatical divers —conjuncions,locucions conjuntives, sintagmes adverbials i preposicionals, etc.—, que serveixen per marcar, assenyalar o organitzar el discurs i que faciliten al lector la comprensió dels textos i l’extracció de les idees que s’hi exposen.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Els signes de puntuació contribueixen a fer més comprensibles els escrits. Tenen la funció tant de delimitar fragments dins d’una frase o d’un text, com de reflectir els matisos d’entonació que adquiriria el text si es llegís en veu alta.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les abreviacions són reduccions de paraules o frases que en poc espai permeten presentar molta informació. Segons com es facin aquestes reduccions, es poden classificar en: abreviatures, signes i acrònims o símbols.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les majúscules i les minúscules són un recurs gràfic que respon no tan sols a un seguit de regles, sinó també a un conjunt de convencions que depenen de costums i modes. Aquest manual ofereix un conjunt de pautes per regular-ne l’ús.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Acció formativa

- Conèixer el Pla Xarxa de Governs Locals i els seus instruments de cooperació.- Conèixer l’impacte de les actuacions del Pla en el territori.- Reconèixer el paper protagonista dels centres gestors i de les àrees de la Diputació en el funcionament del Pla.

Presencial
Durada
2 h
Acció formativa

Conèixer les novetats introduïdes per la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que ens porta a donar el pas definitiu cap a la implantació de l’administració electrònica, interconnectada i transparent. Conèixer el procediment administratiu local i els procediments especials.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Donar a conèixer les novetats principals de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens institucionals. Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració Pública, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Saber aplicar els criteris d’ús dels signes de puntuació en els documents que redacta la corporació.

En línia
Durada
6 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015Definir els diferents òrgans implicatsDesenvolupar el concepte de competència administrativa.Descriure l'estructura i organització de la adm. De l'estat. Característiques i ens.Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiquesDefinir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que derogaDescriure les matèries que són objecte de la nova Llei. Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiuDefinir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representacióDefinir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiquesAnalitzar l’obligació de resoldreExposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectesRessaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer els diferents connectors que tenim a l’abast Saber utilitzar els connectors en els contextos adequats

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer les convencions sobre l'ús de les majúscules i les minúscules.

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

- Conèixer les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules - Aplicar les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules en la redacció dels documents de la corporació

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de seleccióComprendre com es configura l’objecte i preu dels contractesSer capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobemEntendre la mecànica per valorar la millor ofertaComprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSPInterpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públicSer capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat

En línia
Durada
20 h