Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Adquirir coneixements bàsics sobre seguretat viària.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar i debat

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Entendre que les obres públiques són un servei per a la societat i s'han de projectar considerant la perspectiva de l'usuari.
- Presa de consciencia com a creador (dissenyador).
- Adquirir una visió holística del disseny.
- Analitzar el procés creatiu.
- Tenir capacitat crítica per tal d'afavorir una millora contínua.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Adquirir un coneixement suficient per poder supervisar adequadament els treballs que encarrega la Gerència.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Proporcionar coneixements sobre: tipus de ferms (flexibles, semirígids i rígids), principis generals del dimensionament, Norma 6.1C “Seccions de ferm” i Unitats d’obra que conformen les diferents capes de ferms.
. Donar a conèixer principis bàsics de les mescles bituminoses en calent, execució i compactació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Reconèixer les principals patologies dels ponts i definir propostes d'actuació.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Assolir els conceptes necessaris sobre accidentalitat.
. Reconèixer els factors de vulnerabilitat dels usuaris de la xarxa viària.
. Identificar solucions adients a les tipologies d’usuaris vulnerables.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Millorar el coneixement de la normativa en la redacció d'informes, projectes, en la gestió i explotació de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conscienciar de la repercussió que tenen els serveis en l'obra pública: en el pla d’obra, referit al termini de temps que necessiten les companyies per a formalitzar els expedients tècnics i administratius).
. Donar a conèixer les vies de comunicació habituals amb les companyies de serveis.
. Poder dissenyar propostes de variants i tenir la capacitat d’analitzar si les propostes de les companyies s’ajusten a les necessitats de l’obra.
. Identificar visualment els diferents tipus de línies elèctriques aèries de distribució i transport.
. Identificar els diferents operadors i tipus de cables de telecomunicacions en estesa aèria i dels elements d’accés a infraestructures subterrànies.
. Comprendre quin tipus de conduccions d’aigua i gas poden condicionar el traçat d’un projecte i d’una obra.
. Conèixer altres tipus de serveis que poden afectar puntualment i condicionar la viabilitat d’una obra.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h