Contractació administrativa

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

-Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-Entendre la concepció de la contractació pública com a estratègica.
-Aprofundir en els aspectes més rellevants de la contractació.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

-Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-Entendre la concepció de la contractació pública com a estratègica.
-Aprofundir en els aspectes més rellevants de la contractació.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Canal
Presencial
Durada
35,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

-Obtenir una visió bàsica de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que tenen relació amb el contingut del curs.
-Entendre la importància de la redacció correcta de la documentació: coherència, cohesió i adequació textuals.
-Saber aplicar els criteris generals i estilístics del llenguatge administratiu i utilitzar amb precisió la terminologia jurídica.
-Aprendre a estructurar, justificar, raonar i argumentar la documentació contractual des del punt de vista lingüístic i jurídic.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Comprendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.
. Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.
. Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades.
. Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h