Millora de la compra pública a la Diputació de Barcelona: redacció de documentació

Acció formativa
Millora de la compra pública a la Diputació de Barcelona: redacció de documentació
Àrea promotor de formació:
Servei de Contractació
Requisits:
Curs adreçat a referents de contractació i a personal tècnic que tingui responsabilitat en la redacció de documentació relacionada amb la contractació del sector públic a la Diputació de Barcelona (com la confecció de plecs de clàusules administratives particulars, d’informes de valoració de criteris subjectes a judici de valor, d’informes de valoració d’ofertes anormalment baixes, d’informes d’adjudicació, d’informes de penalitat, entre d’altres).
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

-El marc normatiu de la contractació pública.
-Els principis de la contractació.
-Els procediments d’adjudicació.
-Fases de tramitació d’un expedient de contractació i documentació associada.
-Redacció de la memòria justificativa.
-Elaboració de plecs.
-Redacció i valoració de criteris d’adjudicació.
-Elaboració d’informes: Informe de valoració de criteris subjectes a un judici de valor. Informe d’oferta anormalment baixa. Informe d’adjudicació. Informe de penalitat.

-Obtenir una visió bàsica de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que tenen relació amb el contingut del curs.
-Entendre la importància de la redacció correcta de la documentació: coherència, cohesió i adequació textuals.
-Saber aplicar els criteris generals i estilístics del llenguatge administratiu i utilitzar amb precisió la terminologia jurídica.
-Aprendre a estructurar, justificar, raonar i argumentar la documentació contractual des del punt de vista lingüístic i jurídic.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Exposició teòrica del contingut acompanyada de casos pràctics que en facilitin la comprensió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Contractació administrativa
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic especialista en dret fiscal Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic gestió contractació Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic serveis econòmics Contractació administrativa