Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Agrupació
Economia circular
Recurs

El document orienta davant de 10 qüestions clau a què s’enfronta el personal de les entitats locals en l’avaluació de les polítiques públiques: per què s’avalua, quin és l’objecte, qui fa l’avaluació, quina informació s’utilitza, quins efectes té, etc. A partir d’aquí es presenten 10 eines per avaluar: cost-eficàcia, cost-benefici, econòmica, estratègica ambiental, SROI, multicriteri, qualitativa, benchmàrquing, DAFO i de processos. També ofereix 10 experiències inspiradores d’escala local (cercles, de comparació, alineació, competitivitat estratègica, grup d’experts, indicadors...) Finalment, es tanca amb una sèrie de recomanacions, criteris metodològics i referències teòriques. Per aprofundir.
Es parteix que les avaluacions han de ser tan senzilles i comprensibles com sigui possible, basar-se en eines i mètodes coneguts, i exigir pocs recursos en relació amb el pla, programa o projecte que s’avalua
Autoria: Andreu Ulied i Marta Calvet
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

Els projectes estratègics són intervencions amb capacitat d'orientar els processos de desenvolupament i de produir impactes sobre les economies locals. El concepte en global un ampli ventall de tipologies, des dels més físics i durs fins a altres més tous o de caire organitzatiu.
La guia presenta primerament les definicions clau de diferents modes d'intervenció pública: pla, projecte, programa, etc. A partir d'aquí es desenvolupa una caracterització dels projectes estratègics i s'expliquen les fases per les quals transcorren: formulació, execució i avaluació.
La guia desenvolupa fins a nou pautes d'elaboració de projectes: vinculació als plans, adequació d'escala, articulació tècnica-política, pensament ordenat per a unes decisions intel·ligents, graus de col·laboració, sinergies, priorització per implementar, costos i, finalment, seguiment i avaluació. Inclou al final un apartat de referències per ampliar informació.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial