Contractació administrativa

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
- Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
- Entendre la concepció de la contractació pública com a estratègica.
- Aprofundir en els aspectes més rellevants de la contractació.
- Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
- Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
- Entendre la concepció de la contractació pública com a estratègica.
- Aprofundir en els aspectes més rellevants de la contractació.
- Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Presencial
Durada
35 h
Acció formativa

-Obtenir una visió bàsica de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que tenen relació amb el contingut del curs.
-Entendre la importància de la redacció correcta de la documentació: coherència, cohesió i adequació textuals.
-Saber aplicar els criteris generals i estilístics del llenguatge administratiu i utilitzar amb precisió la terminologia jurídica.
-Aprendre a estructurar, justificar, raonar i argumentar la documentació contractual des del punt de vista lingüístic i jurídic.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

-Compendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.
-Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.
- Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades
- Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

Presencial
Durada
4 h