Curs avançat de contractació del sector públic (db)

Acció formativa
Curs avançat de contractació del sector públic (db)
Àrea promotor de formació:
Servei de Contractació
Requisits:
Curs adreçat a tècnics que gestionin la contractació pública en qualsevol fase del procediment. Cal tenir coneixements previs de contractació.
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 35,0 h | Presencial 35,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc normatiu de la contractació pública. Normativa específica de la Diputació de Barcelona.
-Contractació pública estratègica.Principis de la contractació pública. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació.
-Àmbit d’aplicació. Negocis i contractes exclosos.
-Tipologia de contractes. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
-Contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte.Mitjans propis.Responsable del contracte.
-Capacitat, prohibicions de contractar, solvència, classificació.
-Règim d’invalidesa.
-Recurs especial.
-Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i revisió de preus.-Garanties exigibles en la contractació.
-Preparació dels contractes de les administracions públiques: consultes preliminars del mercat, expedient de contractació i plecs.
-Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: procediments d’adjudicació, criteris d’adjudicació, ofertes anormalment baixes i mesa de contractació.-Clàusules socials i mediambientals: instruccions internes.
-Publicitat. Perfil de contractant. Confidencialitat i protecció de dades.
-Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Prerrogatives de l’administració pública. Pagament del preu. Incompliment contractual. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió en els contractes i subcontractació.
-Racionalització tècnica de la contractació. Contractació menor i la seva reconducció.
-Diferents tipus de contractes de les administracions públiques: obres, concessió d’obres i concessió de serveis.
-Contractes d’altres ens del sector públic: de poders adjudicadors que no tinguin la condició d’administracions públiques i d’entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors.
-Normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.

-Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-Entendre la concepció de la contractació pública com a estratègica.
-Aprofundir en els aspectes més rellevants de la contractació.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Exposició teòrica del contingut acompanyada de casos pràctics que en facilitin la comprensió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Contractació administrativa
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Contractació administrativa
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic especialista en dret fiscal Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic gestió contractació Contractació administrativa
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic serveis econòmics Contractació administrativa