Transport i conducció de vehicles

Definició

Conduir vehicles en condicions de seguretat i eficàcia, tant pel que fa al transport de diferents mercaderies com al de personal, complint les normes establertes. Planificar i supervisar l’atenció i prestació dels serveis de transport de la corporació.

La competencia implica ...
Conducció eficient i segura de vehicles (turismes, carretons elevadors, etc.).
Normativa i regulació de la conducció de vehicles especials, senyalització de càrregues, etc.
Operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de la petita mercaderia o mercaderia especial.
Organització i disseny d'itineraris de repartiment (temps, distàncies recorregudes, consum de combustible, etc.).
Maniobres de conducció segura en situacions climatològiques extremes, en diferents tipus de superfície (aigua, gel, terra, etc.) o en situacions especials de protecció i seguretat (maniobres evasives, de contraseguiment, etc).
Control i racionalització de despeses pels serveis prestats (carburants, pàrquings, peatges, etc.)
Clàusules tècniques dels contractes de compra o lloguer de vehicles de la corporació i els criteris de selecció de proveïdors externs.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els components mecànics del carretó elevador i el seu funcionament bàsic.
- Conèixer el elements i dispositius de seguretat que equipa la màquina.
- Conèixer els riscos associats al maneig de carretons elevadors i els seus criteris preventius i de protecció. Identificar les situacions de risc que envolten la zona de treball i prendre les corresponents mesures de seguretat.
- Realitzar correctament les operacions de verificació i manteniment bàsic del carretó.
- Dominar la conducció del carretó en les diferents condicions de maniobrabilitat.
- Realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega del carretó.

Canal
Presencial
Durada
15,0h