Plans de protecció civil

Definició

Elaborar els plans d'emergència i protecció civil, avaluar els riscos i establir mesures preventives i de vigilància d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic, garantint la seguretat de les persones i els bens. Coordinar i supervisar les tècniques, els equips intervinents i els recursos en situacions d'incendis urbans o forestals i d'emergències ordinàries, així com intervenir operativament en emergències provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos.

La competencia implica ...
Normativa en matèria de protecció civil.
Plans d'emergències i protecció civil.
Avaluació de riscos i mesures preventives d'emergències d'origen divers (natural, tecnològic i antròpic).
Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals, urbans i industrials.
Activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants de la situació d'emergència.
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans emprats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències (equips de protecció, vehicles d'emergències, etc.).
Accions de restitució de la normalitat en cas d'emergències.
Rehabilitació d'emergència de les zones o béns concernits.
Logística humanitària.
Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat de persones.
Atenció sanitària i suport psicològic immediat de les persones afectades.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado