Inspecció en consum

Definició

Analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt d'actuacions necessàries per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen béns o serveis compleixin els deures, les prohibicions i les limitacions que estableix la normativa dels diversos sectors d’activitat econòmica, l’incompliment de la qual pot lesionar els interessos generals de la persona consumidora protegits per les lleis.

La competencia implica ...
El marc legal: europeu, nacional, autonòmic, local en matèria d’inspecció de consum. Les competències dels diferents nivells d’administració. Els Serveis Públics de Consum dels ens locals. Els procediments administratius sancionadors en matèria de consum. Planificació i protocols en la inspecció de consum. Inspecció de consum d’establiments públics i privats. Indicadors i models d’avaluació en matèria d’inspecció de consum. Investigació d’irregularitats normatives en matèria de consum per tal de comprovar el seu abast, les causes i les responsabilitats dels presumptes autors. Campanyes d’inspecció de control del mercat per l’incompliment de la normativa de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en els establiments del municipi. Aixecament d’actes d’inspecció, fent constar els fets que poden considerar-se constitutius d’infraccions o les mesures cautelars preses. Les preses de mostres dels productes o mercaderies de les empreses subministradores de béns i serveis. Adopció de mesures cautelars. Elaboració d’informes relatius a l’adequació normativa dels diferents sectors. Campanyes i actuacions informatives i de sensibilització adreçades al sector empresarial (informació als empresaris sobre el compliment de la normativa que els pugui afectar, advertiment als inspeccionats de les irregularitats observades i requeriment de les modificacions necessàries en els terminis adequats). Referències i experiències reeixides municipals en matèria d’inspecció de consum.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado