Millora de la compra pública a la Diputació de Barcelona: curs per a personal directiu

Acció formativa
Millora de la compra pública a la Diputació de Barcelona: curs per a personal directiu
Àrea promotor de formació:
Servei de Contractació
Requisits:
Curs adreçat a personal directiu i comandaments executius
Nombre de participants: Mínim 25 | Òptim 35 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 5,0 h | Presencial 5,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

-Marc normatiu de la contractació pública. Normativa específica de la Diputació de Barcelona.
-Contractació pública estratègica.
-Principis de la contractació pública. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació
-Planificació de la contractació
-Contractació menor i la seva reconducció
-Preparació dels contractes de les administracions públiques: consultes preliminars del mercat, expedient de contractació i plecs.
-Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i revisió de preus.
-Capacitat, prohibicions de contractar, solvència i classificació.
-Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: procediments d’adjudicació, criteris d’adjudicació, ofertes anormalment baixes i mesa de contractació.
-Publicitat i transparència. Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.
-Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Modificació dels contractes.

-Obtenir una visió global de la contractació del sector públic.
-Conèixer les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-Aprofundir en la concepció de la contractació pública com a estratègica.
-Entendre la importància de la planificació de la contractació.
-Conèixer com reconduir la contractació menor.
-Aplicar els coneixements a la realitat professional.

Exposició teòrica del contingut acompanyada de casos pràctics que en facilitin la comprensió.
Certificat d’assistència

Destinataris