Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell bàsic

Acció formativa

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell bàsic

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
El curs està dirigit als professionals del sector agrari i dels espais verds que participen de forma directa en la manipulació i/o aplicació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics per el Reial Decret 255/2003) i que estan obligats a disposar del carnet d’aplicador de nivell bàsic.Els participants hauran de realitzar un examen oficial d'una hora de durada en un dels centres acreditats pel Departament d'Agricultura.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
25,0 h
Presencial
25,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.- Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge. pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries.- Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.- Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.- Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.- Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.- Equips d'aplicació: descripció i funcionament.- Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.- Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.- Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.- Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.- Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Bones ràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals,biodiversitat, flora i fauna. Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE). Eliminació d'envasos buits. Casos pràctics.- Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones: Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària. Riscos per a la població en general. Riscos per a les persones aplicadores: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.- Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona operari/ària.Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. Mesures preventives i de protecció de la persona aplicadora. Equips de protecció individual (EPIs).

- Formar als participants com a personal especialitzat a nivell bàsic cpm a manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'acord al que exigeix la normativa vigent.

El mètode docent consistirà en classes teòriques sobre els temes proposats. Tindrà una durada de 25 hores, més una hora d’examen obligatori.Material per a la teoria: llibre homologat de la Generalitat , i presentacions power point del professorat.Material per a la pràctica : motxilles d'aplicació, diferents tipus de broquets; casos pràctics de càlcul de dosi.
Proves d’aprenentatge
Examen final al finalitzar la sessió pràctica
Certificat d’aprofitament

Destinataris