Transport i conducció de vehicles

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer els components mecànics del carretó elevador i el seu funcionament bàsic.- Conèixer el elements i dispositius de seguretat que equipa la màquina. - Conèixer els riscos associats al maneig de carretons elevadors i els seus criteris preventius i de protecció. Identificar les situacions de risc que envolten la zona de treball i prendre les corresponents mesures de seguretat. - Realitzar correctament les operacions de verificació i manteniment bàsic del carretó. - Dominar la conducció del carretó en les diferents condicions de maniobrabilitat. - Realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega del carretó.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Disminuir el consum de carburant.- Reduir la contaminació ambiental.- Millorar el confort en la conducció.- Disminuir els riscs a la carretera.

Presencial
Durada
4 h