Protecció de dades de caràcter personal

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades- Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD- Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat- Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD- Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona. 2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers dels tractaments de dades propis i dels realitzats per compte dels Ens locals.5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets. 7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

-Compendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.-Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.- Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades- Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

Presencial
Durada
4 h