Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

14 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Adquirir coneixements bàsics sobre seguretat viària.

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

- Presa de consciencia com a creador (dissenyador). Entendre que les obres públiques són un servei per a la societat i s’han de projectar considerant la perspectiva del usuari.- Adquirir una visió hol·lística del disseny. Analitzar determinats problemes com una realitat complexa amb tots el elements de judici significatius possibles.- Analitzar el procés creatiu. Un canvi en l'enfocament ha de representar un canvi en la manera d'aproximar-se i abordar el problema.- Cuidar els detalls. Els petits detalls donen la personalitat a una obra i permeten entendre la seva globalitat. L’estètica ha de tenir un paper més important.- Tenir capacitat per a ser crítics per a afavorir una millora contínua.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Adquirir un coneixement suficient per poder supervisar adequadament els treballs que encarrega la Gerència

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre factors bàsics a considerar en el projecte i direcció d'obra

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements sobre: tipus de ferms (flexibles, semirígids i rígids), principis generals del dimensionament, Norma 6.1C “Seccions de ferm” i Unitats d’obra que conformen les diferents capes de ferms.- Donar a conèixer principis bàsics de les mescles bituminoses en calent, execució i compactació.

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

Reconèixer les principals patologies dels ponts i definir propostes d'actuació

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Millorar el coneixement de la normativa en la redacció d'informes, projectes, en la gestió i explotació de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements d’accessibilitat a la via pública.

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Conscienciar de la repercussió que tenen els serveis en l'obra pública: en el pla d’obra, referit al termini de temps que necessiten les companyies per a formalitzar els expedients tècnics i administratius).- Donar a conèixer les vies de comunicació habituals amb les companyies de serveis.- Poder dissenyar propostes de variants i tenir la capacitat d’analitzar si les propostes de les companyies s’ajusten a les necessitats de l’obra.- Identificar visualment els diferents tipus de línies elèctriques aèries de distribució i transport.- Identificar els diferents operadors i tipus de cables de telecomunicacions en estesa aèria i dels elements d’accés a infraestructures subterrànies.- Comprendre quin tipus de conduccions d’aigua i gas poden condicionar el traçat d’un projecte i d’una obra.- Conèixer altres tipus de serveis que poden afectar puntualment i condicionar la viabilitat d’una obra.

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

- Conscienciar de la importància dels serveis existents durant el desenvolupament d’un projecte o una obra.- Aprendre la nomenclatura bàsica utilitzada per les companyies.- Poder plantejar alternatives senzilles als serveis afectats.

Presencial
Durada
12 h