Gestió de processos i e-administració

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer les afectacions del nou Registre Electrònic Únic (REGU) a les seves tasques de registre.
- Conèixer el Gestor de Peticions Electròniques (GEP) i el seu funcionament.
- Saber com sol·licitar l’accés a GEP.
- Saber a qui recórrer en cas de dubtes/incidències sobre accessos o funcionament GEP.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

1. Conèixer el model d'administració digital que s’estendrà a tots els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona. - Familiaritzar-se amb els elements definidors del model així com l’arquitectura tecnològica que el suporta. - Entendre la nova sistemàtica de treball que s’estendrà en la seva organització.2. Aplicar les polítiques, instruccions i criteris en matèria d’administració digital estesos al sector públic. - Identificar i entendre la regulació interna aplicable en la gestió digital i que regeix el funcionament de les eines tecnològiques.3. Emprar eines d’eAdm en la tramitació administrativa ordinària. - Aconseguir els coneixements bàsics per a utilitzar eficaçment les eines d’e-Adm en la gestió del procediment i de l’expedient administratiu.

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

- Entendre les bases de l’ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l’ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s’han de seguir per establir un Pla d’adequació a l’ENS, la seva implantació i seguiment continuat- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h