Gestió de compres i magatzem

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Objectiu General :

Sensibilitzar als treballadors del magatzem de la importància de mantenir ordenades les mercaderies a l’interior de les instal·lacions en funció dels diferents espais i de les diverses tipologies de sistemes d’emmagatzematge, de millorar els mètodes d’emmagatzematge i el ritme de treball, així com de mantenir organitzats i controlats els estocs de materials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1) Millorar els mètodes d’emmagatzematge i el ritme de treball
2) Mantenir organitzats i controlats els estocs de materials
3) Millorar la seguretat de les tasques que es desenvolupen al magatzem

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Aprendre els conceptes bàsics de la gestió de magatzems logístics.
Conèixer experiències de gestió de magatzem logístic.

Presencial
Durada
8 h