Control i gestió pressupostària

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Coneixer els principals conceptes de la gestió pressupostària.
- Conèixer els aspectes bàsics corresponents a l'estabilitat pressupostària.
- Conèixer les magnituds bàsiques de la liquidació del pressupost dels ens locals.
- Conèixer el retiment de comptes en les entitats locals.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Millorar els processos vinculats a la gestió de les dades pressupostàries i administratives, per a la realització d'acords d'adjudicació i execució amb terceres persones mitjançant l'aplicació informàtica SAP-SIGC

Presencial
Durada
20 h