Serveis afectats en obra pública. Conceptes bàsics

Acció formativa
Serveis afectats en obra pública. Conceptes bàsics
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Analitzar els problemes que genera una mala gestió de serveis en fase de projecte i la seva repercussió econòmica en les obres.
. Gestions en fase de projecte i obra. Documentació a enviar, alternatives i contactes.
. Col·laboració en el disseny de variants.
. Interpretació de la informació rebuda de les companyies.
. Companyies de distribució i transport d’energia elèctrica existents a la província de Barcelona.
. Línies i elements que poden condicionar el traçat d’un projecte i d’una obra.
. Variants elèctriques i nous subministraments.
. Aparellatge i proteccions.
. Principals empreses de telecomunicacions per fibra òptica a la província de Barcelona.
. Definició i principis bàsics de la xarxa de comunicacions de Telefónica.
. Xarxa d’alimentació, de distribució i de dispersió.
. Tipus de canalitzacions i registres d’instal·lacions subterrànies.
. Criteris bàsics de disseny i construcció de canalitzacions i variants aèries en zona rural i urbana.
. Compartició d’infraestructures.
. Companyies d’abastament i distribució d’aigua potable a la província de Barcelona.
. Distribució i transport de gas natural.
. Classificació per pressions.
. Criteris bàsics de disseny a tenir en compte en els projectes constructius, tant en obra rural com urbana.
. Encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis.
. Reposicions. Materials i coneixement bàsic d’accessoris.
. Conduccions d’hidrocarburs i etilè.
. Entitats de sanejament a la província de Barcelona.
. Col·lector de salmorres.
. Aigües regenerades i tub verd.
. Serveis de titularitat particular.
. Servituds i limitacions.

. Conscienciar de la repercussió que tenen els serveis en l'obra pública: en el pla d’obra, referit al termini de temps que necessiten les companyies per a formalitzar els expedients tècnics i administratius).
. Donar a conèixer les vies de comunicació habituals amb les companyies de serveis.
. Poder dissenyar propostes de variants i tenir la capacitat d’analitzar si les propostes de les companyies s’ajusten a les necessitats de l’obra.
. Identificar visualment els diferents tipus de línies elèctriques aèries de distribució i transport.
. Identificar els diferents operadors i tipus de cables de telecomunicacions en estesa aèria i dels elements d’accés a infraestructures subterrànies.
. Comprendre quin tipus de conduccions d’aigua i gas poden condicionar el traçat d’un projecte i d’una obra.
. Conèixer altres tipus de serveis que poden afectar puntualment i condicionar la viabilitat d’una obra.

L’alumnat aprendrà observant imatges dels diferents tipus de serveis existents i d'obres de modificació d'aquests, així com de documents i models de sol·licitud a les companyies i de plànols amb exemples de variants.A l'aula virtual es potenciarà la reflexió, la interacció i la participació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Delineant Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat