Reparació i manteniment d'elements de fusteria

Acció formativa
Reparació i manteniment d'elements de fusteria
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 9 | Màxim 10
Canal:
Presencial
Durada: 15,0 h | Presencial 15,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

. La fusta: Propietats bàsiques físiques i mecàniques. Diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis.. Eines, estris i màquines bàsiques per als treballs de manteniment i reparació d’elements de fusteria.. Materials i productes auxiliars utilitzats en treballs de manteniment i reparació d’elements de fusteria. Claus, puntes, cargols, ferratges, frontisses, fallebes, panys, passadors, forrellats, tiradors, persianes, coles i adhesius.. Col·locació i substitució de bastiments per a portes i finestres. Col·locació i reparació de tapetes i tapajunts en bastiments.. Muntatge i substitució de ferratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors.. Operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes i finestres. Reparació de despenjats, ajustos inferiors, massillat de desperfectes, etc.. Operacions bàsiques de reparació i manteniment de persianes. Manteniment i fixació de tapes de registre, corrons i topalls; reparació de persianes despenjades, etc.. Procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

. Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta, així com els diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis. . Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars. . Aprendre a col·locar, substituir i reparar bastiments per a portes i finestres i les tapetes i tapajunts. . Aprendre a muntar i substituir farratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors. . Aprendre a realitzar operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes , finestres, persianes.. Aprendre el procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

S'exposen els continguts de coneixement bàsics necessaris per a continuació practicar amb diversos materials i elements de fusteria. S'enviarà aquest qüestionari https://docs.google.com/forms/d/1LPZZmKuYH23xOvY1Xtfu7on0ye8CyxJzRFIEcBvtJ5c/edit, previ a l'inici de l'acció formativa, per adaptar el taller a les necessitats dels participants. Per complementar aquesta formació i afavorir l'aprenentatge, té un recurs, el qual presenta 4 vídeos, de 30 minuts cadascun. Aquests vídeos es podran veure una vegada acabat el curs, ja que formen part del Centre de Recursos d’Accions Formatives https://formawiki.diba.cat/pub/direccio_de_serveis/b5d6acb9_conceptes_basics_en_reparacio_i_manteniment_d_elements_de_fusteria/
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Fuster Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció