Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds

Acció formativa
Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal que en el seu dia a dia hagi d’organitzar les tasques assignades a les brigades de manteniment dels espais verds i jardins
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 16 | Màxim 18
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Tasques de jardineria.
- Definició de les feines de jardineria.
- Temporalització i freqüència de les tasques.
- Recursos materials necessaris.
- Senyalització de les feines.
- Programació. Calendari de programació. Planning anual /mensual /setmanal.
- Ordres de treball.
- Correcció d’incidències no programades.
- Control del servei en empreses externalitzades.
- Exercicis i casos pràctics.

- Aprendre a programar les tasques de manteniment segons l’estacionalitat de les mateixes. Assignar recursos materials i humans necessaris per cada una de les tasques. Relacionar les freqüències de les feines de manteniment i la seva temporalitat.
- Saber gestionar els canvis que per motius diversos s’hagin d’introduir en la programació. Ser capaços de realitzar modificacions en la programació establerta per motius diversos.

A partir de l’experiència dels participants, i del formador/a es desenvolupen conceptes i unitats d’informació que permeten retornar a la realitat, amb sessions a l’exterior, i fer-ne una nova lectura.A les sessions s’alterna l'exposició oral, on el docent és qui explica i exposa els continguts, i sessions de treball en equip, per tal que a partir d’exemples els participants hagin de realitzar una programació i detallar una ordre de treball. Per dur a terme aquesta tasca, a cada grup de participants se li dóna un cas pràctic amb llistat de materials, persones i llocs on desenvolupar la feina.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats (activitats de programació de tasques). Proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment d'espais verds
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Manteniment d'espais verds