Acció formativa del BAF
Operador de PEMP. Adaptació professional a la norma UNE-58923
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
8.00 h
| Presencial   8.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
10
| Màxim  
10
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

- Promoure i potenciar comportaments segurs, informant i sensibilitzant sobre el risc de l'ús de les PEMP i de treballs en alçada.
- Que l'operador adquireix els coneixements bàsics de seguretat per a ell mateix, la resta de treballadors i l'entorn de treball.
- Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Maneig segur de PEMP, basat en les especificacions de la norma UNE 58923.
- Obtenció del Carnet d'Operador de PEMP.
- Informar i formar en la normativa vigent respecte l'Operació Segura de PEMP.
- Pràctica en l'ús i maneig de PEMP.

Continguts
- Bloc teòric: Legislació i normativa referent a l'ús de les PEMP. Classificació i tipus de PEMP. Característiques i descripcions de les PEMP. Aplicacions. Seguretat abans de posar en marxa l’equip. Entorn de treball. Anivellament. Mesures de protecció i prevenció.Normes de seguretat degudes a altres riscos. Posada en funcionament. Normes específiques de seguretat en l’ús. Normes de seguretat al finalitzar els treballs. Equips de protecció individual. Manteniment. Revisions.
- Bloc pràctic: Introducció a la màquina. Reconeixement de l’entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixement visual perimetral de la màquina. Components principals: identificació i funció. Comprovacions e inspecció prèvia a l’ús, d’acord al manual d’instruccions del fabricant. Posada en funcionament i parada de la màquina. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques (segons annexes B, C i D de la norma UNE-58923). Rescat i procediments de baixada d’emergència. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.
Metodologia d'impartició
Es combinarà les explicacions teòriques (2h aprox.) per part del docent amb activitats pràctiques sobre els contingus treballats (6h). Hi ha diferents tipus de PEMP: estàtica vertical, estàtica de braç, mòbil vertical i mòbil de braç; les pràctiques que es realitzin dependran del tipus de plataformes que necessitin els participants.
Metodologia d'avaluació
Es realitzarà als assistents una prova sobre els continguts treballats.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Instal·lador Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Mecànic/construccions metàl·liques Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Paleta Obres i acabats de construcció