Operador de PEMP. Adaptació professional a la norma UNE-58923

Acció formativa
Operador de PEMP. Adaptació professional a la norma UNE-58923
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Bloc teòric: Legislació i normativa referent al us de les PEMP. Classificació i tipus de PEMP. Característiques i descripcions de les PEMP. Aplicacions. Seguretat abans de posar en marxa l’equip. Entorn de treball. Anivellament. Mesures de protecció i prevenció.Normes de seguretat deguda a altres riscos. Posada en funcionament. Normes específiques de seguretat en l’ús. Normes de seguretat al finalitzar els treballs. Equips de protecció individual. Manteniment. Revisions.
- Bloc pràctic: Introducció a la màquina. Reconeixement de l’entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixement visual perimetral de la màquina. Components principals: identificació i funció. Comprovacions e inspecció prèvia a l’ús, d’acord al manual d’instruccions del fabricant. Posada en funcionament i parada de la màquina. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques (segons annexes B, C i D de la norma UNE-58923). Rescat i procediments de baixada d’emergència. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.

- Promoure i potenciar comportaments segurs, informant i sensibilitzant sobre el risc de l'ús de les PEMP i de treballs en alçada.
- Que l'operador adquireix els coneixements bàsics de seguretat per a ell mateix, la resta de treballadors i l'entorn de treball.
- Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Maneig segur de PEMP, basat en les especificacions de la norma UNE 58923.
- Obtenció del Carnet d'Operador de PEMP.
- Informar i formar en la normativa vigent respecte l'Operació Segura de PEMP.
- Pràctica en l'ús i maneig de PEMP.

Es combinarà les explicacions teòriques per part del docent amb activitats pràctiques sobre els contingus treballats.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà als assistents una prova sobre els continguts treballats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Mecànic/construccions metàl·liques Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Paleta Obres i acabats de construcció