Inspecció i control d'activitats en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Acció formativa
Inspecció i control d'activitats en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Disposar de formació de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, d'acord amb Ordre INT/22/2013.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial + en línia
Durada: 30,0 h | Presencial 25,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 5,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

· Introducció i marc normatiu.
· Definició de l’equip d’inspecció i coordinació interadministrativa.
· Actuacions prèvies.
· Comprovació documental.

· Criteris i paràmetres de comprovació sobre cada concepte:
. Detecció
. Ventilació de fums
. Comunicació de l’emergència
. Sectorització
. Senyalització d’evacuació i dels mitjans de lluita contra incendis i de l’enllumenat d’emergència
. Equips i sistemes de protecció contra incendis
. Aproximació i entorn i accessibilitat de Bombers, Accessibilitat, funcionalitat i seguretat d’utilització dels elements d’evacuació
. Execució de les proteccions davant el foc dels elements estructurals,
. Ordre i neteja generals

· Protocols actuació específics sobre determinats conceptes.

· Planificació i realització de les actuacions de comprovació.

· Determinació de terminis de correcció i mesures cautelars, si s’escau.

· Informes de resultats i extensió d’actes d’inspecció.

· Casos pràctics.

. Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

Sessions teòriques, pràctiques i de camp.
Es fomentarà la participació activa dels assistents per aprofitar les seves experiències.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic control ambiental local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Plans d'inspecció i verificació d'activitats