Impermeabilització i cobertes

Acció formativa
Impermeabilització i cobertes
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Tipologies de cobertes d’edificis. Característiques principals.
- Sistemes constructius i tècniques d’execució de cobertes. Elements constructius dels diferents tipus de cobertes.
- Interpretació bàsica de plànols de coberta. Simbologia i detalls constructius d’elements bàsics.
- Materials, estris, eines i equips de treball més habituals en l’execució de cobertes.
- Sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats.
- Sistemes i tècniques d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.
- Replantejament i execució de vessants i pendents per a cobertes planes.
- Impermeabilització de cobertes planes (sense elements singulars) amb membranes de cautxú EPDM.
- Replantejament i construcció de paredons de carener, envans de sostremort i taulell d’encadellats per a cobertes inclinades ceràmiques.
- Tècniques de col·locació, rejuntat i substitució de teules en cobertes inclinades.

- Conèixer els diferents tipus de cobertes d’edificis i les seves principals característiques.
- Identificar els sistemes constructius i les tècniques d’execució de les cobertes, associant-los amb els seus elements corresponents.
- Interpretar plànols i detalls constructius d’elements bàsics de cobertes.
- Conèixer els materials, estris, eines i equips de treball necessaris per a l’execució de cobertes, en general.
- Identificar els sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats, d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.

Exposició dels conceptes clau i aplicació pràctica a diferents supòsits. Realització d'activitats proposades pel docent. S'enviarà aquest qüestionari https://docs.google.com/forms/d/1nQgT5XvK4odSjFMmSRQ4DznRf1aqUUY3ZVBifvDHpus/edit, previ a l'inici de l'acció formativa per adaptar el taller a les necessitats dels participants.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Paleta Obres i acabats de construcció