Acció formativa del BAF
Impermeabilització i cobertes
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
20.00 h
| Presencial   20.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

- Conèixer els diferents tipus de cobertes d’edificis i les seves principals característiques.
- Identificar els sistemes constructius i les tècniques d’execució de les cobertes, associant-los amb els seus elements corresponents.
- Interpretar plànols i detalls constructius d’elements bàsics de cobertes.
- Conèixer els materials, estris, eines i equips de treball necessaris per a l’execució de cobertes, en general.
- Identificar els sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats, d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.

Continguts
- Tipologies de cobertes d’edificis. Característiques principals.
- Sistemes constructius i tècniques d’execució de cobertes. Elements constructius dels diferents tipus de cobertes.
- Interpretació bàsica de plànols de coberta. Simbologia i detalls constructius d’elements bàsics.
- Materials, estris, eines i equips de treball més habituals en l’execució de cobertes.
- Sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats.
- Sistemes i tècniques d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.
- Replantejament i execució de vessants i pendents per a cobertes planes.
- Impermeabilització de cobertes planes (sense elements singulars) amb membranes de cautxú EPDM.
- Replantejament i construcció de paredons de carener, envans de sostremort i taulell d’encadellats per a cobertes inclinades ceràmiques.
- Tècniques de col·locació, rejuntat i substitució de teules en cobertes inclinades.
Metodologia d'impartició
Exposició dels conceptes clau i aplicació pràctica a diferents supòsits. Realització d'activitats proposades pel docent. S'enviarà un qüestionari previ a l'inici de l'acció formativa per adaptar el taller a les necessitats dels participants.
Metodologia d'avaluació
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Paleta Obres i acabats de construcció