Identificació i aplicació d'espècies vegetals al jardí

Acció formativa
Identificació i aplicació d'espècies vegetals al jardí
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Tipus de vegetació segons el port: Entapissant. Arbustiu. Enfiladís. Arbori
. Potencial pràctic de tipus: Prats. Parterres. Massissos. Tanques vegetals. Pantalla. Exemplar individual. Alineacions. Coberta.
. Identificació d'espècies: Herbàcies. Arbustives (i mates). Enfiladisses. Arbòries. Palmàcies.

. Diferenciar els usos de la vegetació en jardineria: Elegir l’espècie en funció de l’ús que se li vulgui donar. Descriure els usos de la vegetació.
. Identificar les espècies més comunes en jardineria pública mediterrània: Reconèixer les espècies. Identificar espècies amb problemàtica concreta.

A partir de l’experiència dels participants i dels formadors es desenvolupen conceptes i unitats d’informació que permeten retornar a la realitat, amb sessions a l’exterior, i fer-ne una nova lectura. Visionat d'imatges per identificar espècies fent esment de les seves característiques i dels usos, revisar les classificacions i comentar les diferències entre elles. A les sessions s’alterna el treball a l’aula amb sortides a parcs i espais verds propers, per tal d’estudiar i fixar els conceptes treballats en un entorn real.
Assistència
Proves d’aprenentatge
S'avaluarà l'actitud a l'aula, individual i en parella o petit grup, la participació en les activitats d'identificació d'espècies.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment d'espais verds
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Manteniment d'espais verds