Ferms de carreteres i carrers. Nomenclatura i criteris d'aplicació

Acció formativa
Ferms de carreteres i carrers. Nomenclatura i criteris d'aplicació
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Descripció i funcions dels ferms de carreteres
. Tipus de ferms: flexibles, semirígids i rígids
. Principis generals del dimensionament. Norma 6.1-IC “Seccions de ferm"
. Mescla bituminosa en calent: definició i composició
. Betum – àrids . emulsions
. Nomenclatura
. Mescles contínues/discontínues
. Factors que intervenen en la compactació
. Sistemes de compactació
. Compactador neumàtic/Corró
. Incidències en el procés de compactació
. Refredament i les seves conseqüències
. Solucions alternatives
. Capes ultrafines
. Sistema parada BUS.

. Proporcionar coneixements sobre: tipus de ferms (flexibles, semirígids i rígids), principis generals del dimensionament, Norma 6.1C “Seccions de ferm” i Unitats d’obra que conformen les diferents capes de ferms.
. Donar a conèixer principis bàsics de les mescles bituminoses en calent, execució i compactació.

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics amb participació activa de l'alumnat.
Assistència
Producte de treball
Assistència i resolució d'un cas pràctic de dimensionament de ferms.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat