Criteris d'organització de materials al magatzem

Acció formativa
Criteris d'organització de materials al magatzem
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Estar treballant o vinculat amb la Plataforma de Distribució Logística (serveis implicats)
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 15 | Màxim 18
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Diferenciar les funcions i característiques de diferents tipus de magatzems, les seves zones, i equip de treball en empreses/ organitzacions tant industrials com comercials i de serveis.
2. Interpretar la informació i elements bàsics de la documentació, ordres de treball i registre habituals de les operacions pròpies del magatzem tals com a recepció, emmagatzematge, càrrega o d'altres.
3. Identificar els criteris d'actuació, integració i cooperació professional propis de l'operari de magatzem per oferir un servei de magatzem de qualitat.
4. Valorar la necessitat i implicacions de mantenir l'ordre i netedat al magatzem per a la realització efectiva de les operacions.
5. Manejar equips bàsics d'etiquetatge, localització i recompte propis de les activitats i operacions del magatzem complint les normes de seguretat i salut.
6. Relacionar les mesures de prevenció de riscos que s'han de prendre en els accidents habituals de les operacions i manipulació de càrregues al magatzem.
-Incorporem el concepte/mètode de les 5 S's

Objectiu General:
Sensibilitzar als treballadors del magatzem de la importància de mantenir ordenades les mercaderies a l’interior de les instal·lacions en funció dels diferents espais i de les diverses tipologies de sistemes d’emmagatzematge, de millorar els mètodes d’emmagatzematge i el ritme de treball, així com de mantenir organitzats i controlats els estocs de materials.

OBJECTIUS Específics:
1) Millorar els mètodes d’emmagatzematge i el ritme de treball
2) Mantenir organitzats i controlats els estocs de materials
3) Millorar la seguretat de les tasques que es desenvolupen al magatzem

3 sessions presencials de 4h durant el matí a la PDL; un mes després de la formació es farà un seguiment per verificar l’estat de les instal·lacions, ja que es busca una reducció de les anomalies relacionades amb l’organització dels materials
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Magatzemer Gestió de compres i magatzem
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Gestió de compres i magatzem