Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

Acció formativa
Coneixements elementals de fontaneria i sanejament
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 11 | Màxim 12
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Materials, eines i equips bàsics utilitzats en instal·lacions elementals de fontaneria i de sanejament. Característiques principals dels diferents materials utilitzats en conduccions o distribucions hidràuliques de noves instal·lacions i en reparacions d’instal·lacions existents (coure, polipropilè, ferro, llautó i plom).
- Conduccions de sanejament de PVC. Criteris bàsics de seguretat i salut en cas de reparació en elements de sanejament de fibrociment.
- Elements bàsics que configuren les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Principals criteris normatius aplicables a conduccions, accessoris, instruments, vàlvules, claus, bombes i elements de seguretat de les instal·lacions de fontaneria i de sanejament. Dimensionat, selecció i criteris bàsics de muntatge.
- Treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de fontaneria amb diferents materials. Unió i fixació de tubs, soldadura, roscat, abocardat i grimpat. Detecció i reparació de fuites.
- Treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de sanejament. Embocat; unió i embridat de conduccions i accessoris de derivació i reducció; canvi i neteja de vàlvules o sifons de sanitaris.

- Conèixer els materials, eines i equips bàsics utilitzats en instal·lacions elementals de fontaneria i de sanejament.
- Conèixer els elements bàsics que configuren les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Determinar els principals criteris normatius aplicables a conduccions, instruments, vàlvules, claus i elements de seguretat de les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de fontaneria amb diferents materials.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de sanejament.

A cada sessió, hi haurà una part expositiva, més teòrica, a continuació activitats i exercicis per practicar els treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció