Carretons elevadors

Acció formativa
Carretons elevadors
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 8 | Màxim 8
Canal:
Presencial
Durada: 15,0 h | Presencial 15,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Elements mecànics del carretó. Motors elèctrics i tèrmics. Transmissions mecàniques i hidrostàtiques.
- La càrrega i la capacitat nominal. El diagrama de càrregues.
- L’equilibri dinàmic.
- Situacions especials: desnivells, passadissos i molls de càrrega/descàrrega.
- Revisió, verificació i manteniment bàsic de la màquina.
- Operacions de transport. Manipulació de càrregues. Apilat/desapilat, estiba/desestiba i càrrega/descàrrega.
- Càrrega de la bateria o del dipòsit. Autocontrol durant la conducció.
- Fixació de l’atenció en la càrrega, l’entorn i els vianants.
- La prevenció de riscos laborals i la normativa aplicable. Consideracions per a la conducció segura del carretó. Dispositius de seguretat i proteccions que cal utilitzar.
- Pràctiques de circulació i manutenció de càrregues: Execució de diferents maniobres de conducció/circulació amb el carretó en diferents entorns de treball i realització de manipulació de càrregues en diferents condicions.

- Conèixer els components mecànics del carretó elevador i el seu funcionament bàsic.
- Conèixer el elements i dispositius de seguretat que equipa la màquina.
- Conèixer els riscos associats al maneig de carretons elevadors i els seus criteris preventius i de protecció. Identificar les situacions de risc que envolten la zona de treball i prendre les corresponents mesures de seguretat.
- Realitzar correctament les operacions de verificació i manteniment bàsic del carretó.
- Dominar la conducció del carretó en les diferents condicions de maniobrabilitat.
- Realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega del carretó.

Exposició de continguts de coneixement i pràctiques de circulació amb carretons.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar la prova segons els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Transport i conducció de vehicles
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Transport i conducció de vehicles
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Magatzemer Transport i conducció de vehicles
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Mecànic/construccions metàl·liques Transport i conducció de vehicles
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Transport i conducció de vehicles