Cerca lliure

S'han trobat 637 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar l’autoconfiança i l’autonomia per a tractar les situacions difícils en l’atenció a la ciutadania.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  20 h
 • Acció formativa

  - Identificar la informació objecte de transparència activa.
  - Donar pautes per a la publicació de conjunts de dades.
  - Fomentar la reutilització de les dades que es generen des de la Diputació.
  - Fer més comprensible la informació que publiquem.

  Videoformació
  Durada
  4 h
 • Acció formativa

  - Incentivar la participació, la cooperació i la cohesió interna orientades a la consecució d'objectius.
  - Conèixer les característiques del treball en equip en xarxa i relacional. Conèixer les principals habilitats per aprendre a treballar en equip. Aconseguir la cooperació, el consens i el compromís.
  - Promoure l'ús de tècniques i mètodes que facin més eficient la relació amb els seus superiors, i amb els iguals.

  Presencial
  Durada
  20 h
 • Acció formativa

  Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública
  Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de selecció
  Comprendre com es configura l’objecte i preu dels contractes
  Ser capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobem
  Entendre la mecànica per valorar la millor oferta
  Comprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSP
  Interpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públic
  Ser capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat

  En línia
  Durada
  20 h
 • Acció formativa

  Conèixer la guia d’ indicadors de gènere per avaluar programes i serveis .
  Revisar i analitzar la proposta bàsica d’ indicadors de gènere
  Reforçar competències d’anàlisi vers el procés d’avaluació amb enfocament de gènere
  Reflexionar sobre les pautes per a la construcció d´indicadors de gènere de de l’ àmbit professional propi.

  Presencial
  Durada
  8 h
 • Acció formativa

  - Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.
  - Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.
  - Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories)
  - Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

  Presencial
  Durada
  10 h
 • Acció formativa

  - Distingir la diferència entre argumentar i opinar.
  - Expressar-se de forma ordenada i raonada, identificant la idea principal, els seus fonaments i les evidències que la sustenten.
  - Construir argumentacions sòlides.
  - Contraargumentar de forma eficaç.

  Videoformació i en línia
  Durada
  8 h
 • Acció formativa

  Objectiu general:

  - Reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i energètica.

  Objectius específics:

  - Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització de consum responsable, l’economia circular, la gestió de residus, l’arquitectura sostenible, la preservació d’espais naturals i dinamització local agroecològica.

  - Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10 h
 • Acció formativa

  Conèixer les xarxes socials més habituals
  Identificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socials
  Analitzar l’impacte de les diferents xarxes socials
  Establir quina és la meva presència online actual
  Elaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectades
  Conèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online

  En línia
  Durada
  2 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
  1.Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional
  2.Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbit
  professional
  3.Cercar informació en les diferents xarxes
  4.Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar

  Videoformació i en línia
  Durada
  10 h
 • Acció formativa

  Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Presencial
  Durada
  16 h
 • Acció formativa

  • Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  • Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  • Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12 h