Cerca lliure

S'han trobat 15 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
  - Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Videoformació i en línia
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer els elements del text i les estratègies de composició que cal aplicar a la redacció de textos per tal que siguin precisos, correctes i eficaços. També s'hi treballa l'estil, la puntuació, els connectors, els errors més freqüents i els recursos que ens ajuden a resoldre dubtes lingüístics.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els elements del text- Adaptar el text a la situació comunicativa- Conèixer i saber aplicar els criteris de redacció de textos - Utilitzar correctament els connectorsUtilitzar correctament els signes de puntuació

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  24,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar els elements clau en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.- Aplicar les prescripcions establertes en la normativa espanyola i catalana en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.

  Videoformació i en línia
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  -Impulsar l'autonomia i la competència lingüístiques.-Millorar la qualitat lingüística dels textos.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les afectacions del nou Registre Electrònic Únic (REGU) a les seves tasques de registre.
  - Conèixer el Gestor de Peticions Electròniques (GEP) i el seu funcionament.
  - Saber com sol·licitar l’accés a GEP.
  - Saber a qui recórrer en cas de dubtes/incidències sobre accessos o funcionament GEP.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  1. Conèixer el model d'administració digital que s’estendrà a tots els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona. - Familiaritzar-se amb els elements definidors del model així com l’arquitectura tecnològica que el suporta. - Entendre la nova sistemàtica de treball que s’estendrà en la seva organització.2. Aplicar les polítiques, instruccions i criteris en matèria d’administració digital estesos al sector públic. - Identificar i entendre la regulació interna aplicable en la gestió digital i que regeix el funcionament de les eines tecnològiques.3. Emprar eines d’eAdm en la tramitació administrativa ordinària. - Aconseguir els coneixements bàsics per a utilitzar eficaçment les eines d’e-Adm en la gestió del procediment i de l’expedient administratiu.

  Videoformació i en línia
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics de la Diputació de Barcelona.
  - Obtenir pautes per a l'aplicació del Protocol sobre la gestió interna de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
  - Treballar la tramitació d’un expedient de sol·licitud d’accés a la informació pública.

  Videoformació
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer el concepte d’interoperabilitat a l’administració pública.
  - Conèixer les instruccions i models corporatius en el marc de la interoperabilitat a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les dades i documents que estan disponibles electrònicament i que la ciutadania no hauria d’aportar a un procediment administratiu.
  - Conèixer quins són els requeriments que s’han de complir per a poder sol·licitar l’accés a les dades.
  - Saber com sol·licitar l’accés a aquestes dades i quin és el procediment definit.

  Videoformació i en línia
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer els diferents connectors que tenim a l’abast Saber utilitzar els connectors en els contextos adequats

  En línia
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer les convencions sobre l'ús de les majúscules i les minúscules.

  En línia
  Durada
  4,0 h