Cerca lliure

S'han trobat 16 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer el marc legal de l'accés a la informació. Identificar les seves implicacions. Plantejar accions i mesures concretes.Aquesta acció formativa aprofundeix en els coneixements tant teòrics, com pràctics, de l'accés a la informació.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades- Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD- Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat- Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD- Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Tenir una visió global i comprendre la funció dels diferents elements del sistema. Conèixer les funcionalitats disponibles pels centres gestors i saber-les utilitzar

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona. 2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers dels tractaments de dades propis i dels realitzats per compte dels Ens locals.5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets. 7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  Identificar els procediments més habituals en el tractament arxivístic dels fons i col·leccions d'imatges en moviment.Conèixer les principals mesures de preservació.Atendre les especificitats d'aquests materials quant a la intervenció a nivell documental. Plantejar la intervenció arxivística en imatges digitals.Aquesta acció formativa introdueix en els coneixements tant teòrics, com pràctics, del tractament dels documents en imatge en moviment.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  Identificar els procediments més habituals en el tractament arxivístic dels fons i col·leccions de fotografies.Conèixer les principals mesures de preservació. Atendre les especificitats d'aquests materials quant a la intervenció a nivell documental.Plantejar la intervenció arxivística en imatges digitals.Aquesta acció formativa introdueix en els coneixements tant teòrics com pràctics del tractament dels fons i col·leccions de fotografies.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Què és el BIM? - Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.- Marc normatiu actual en relació al BIM.- Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.- Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.- Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories .- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer les novetats introduïdes per la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que ens porta a donar el pas definitiu cap a la implantació de l’administració electrònica, interconnectada i transparent. Conèixer el procediment administratiu local i els procediments especials.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Donar a conèixer les novetats principals de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens institucionals. Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració Pública, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l’ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l’ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s’han de seguir per establir un Pla d’adequació a l’ENS, la seva implantació i seguiment continuat- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h