Cerca lliure

S'han trobat 15 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.- Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.- Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  - Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades- Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD- Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat- Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD- Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els conceptes fonamentals de la qualitat i la millora contínua: aplicar algunes eines bàsiques que s'utilitzen a l'administració pública. - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines lean relacionades amb la gestió àgil com són les 5 s, la metodologia Kanban, VSM (Value Stream Maping), etc.- Conèixer el model i els beneficis d’implantar un model de gestió ISO 9001 o EFQM.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Tenir una visió global i comprendre la funció dels diferents elements del sistema. Conèixer les funcionalitats disponibles pels centres gestors i saber-les utilitzar

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona. 2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers dels tractaments de dades propis i dels realitzats per compte dels Ens locals.5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets. 7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Què és el BIM? - Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.- Marc normatiu actual en relació al BIM.- Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.- Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.- Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories .- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Donar a conèixer els valors i principis bàsics que regulen l’ètica pública i el bon govern. - Implicar als empleats de la corporació en l’impuls dels valors ètics en la seva conducta i els principis de bon govern en tots els àmbits d’actuació de la Diputació.- Donar a conèixer els elements bàsics del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona (CBGQI) de la Diputació a tot el personal de la corporació.- Donar a conèixer el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional i les seves implicacions.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l’ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l’ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s’han de seguir per establir un Pla d’adequació a l’ENS, la seva implantació i seguiment continuat- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  •Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.•Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les. •Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu. •Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals. •Comprendre les obligacions que té la Diputació com a responsable del tractament de dades i en alguns casos com encarregada del tractament de dades d’altres ens locals. •Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.•Saber quines són les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques. •Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea. •Saber quins són els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

  En línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les funcionalitats i serveis que ofereix la PSTGU.

  Videoformació
  Durada
  1,5 h