Normativa elèctrica de baixa tensió en locals de pública concurrència

Acció formativa

Normativa elèctrica de baixa tensió en locals de pública concurrència

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
És necessari tenir ordinador o tablet, amb càmera i micròfon.
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
9
Màxim
10
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
8 h
Presencial
0 h
Videoformació
6,0 h
Treball virtual
2 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Principis bàsics de l'electricitat. Mesures elèctriques i mesuradors. Distribució monofàsica i trifàsica. Potencia activa Vs Potencia reactiva. Tipus de cables i selecció.
ITC-BT-28 Locals de pública concurrència
ITC-BT-18 Instal·lacions posta a terra
ITC-BT-22 Protecció contra sobreintensitats
ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions
ITC-BT-24 Protecció contra els contactes directes i indirectes

- Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d'instal·lació.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

En aquesta videoformació es treballarà tota la part teòrica amb exercicis pràctics i exemples de les situacions de treball més habituals; per tal que es faciliti l'aprenentatge i l'assimilació dels conceptes explicats. Hi haurà 3 sessions de 2h (total 6h) més 2 hores de treball autònom del participant. L'aula virtual s'obrirà un o dos dies abans de l'inici de la primera videosessió, i es tancarà deu dies després de la darrera sessió.
Proves d’aprenentatge
Prova de coneixements de la reglamentació i normativa elèctrica als locals de pública concurrència.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis