Anàlisi de problemes i presa de decisions

Acció formativa

Anàlisi de problemes i presa de decisions

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial amb suport virtual
Durada:
20,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
5,0 h
Modalitat
curs
Descriptors
Atenció a la ciutadania
Aprenentatge organitzacional

Programa, avaluació i acreditació

- Elecció i definició d'un problema. - Les causes que determinen el problema. - Metodologia per a trobar solucions. - Eines d'anàlisi i resolució de problemes. - Eines utilitzades per a la discussió de problemes en l'equip de treball. - Estructura dels problemes de decisió. - Objectius clars i mesurables en la resolució de problemes. - L'estil de lideratge com a element que cal considerar en la resolució de problemes.

- Identificar i utilitzar els principis i les eines que afavoreixen la resolució de problemes. - Interpretar i relacionar els diferents elements que cal considerar per a una correcta definició i anàlisi dels problemes i per a la presa de decisions.

El curs es planteja com un taller pràctic a partir de dinàmiques i activitats en petit i gran grup. Es treballarà a partir dels problemes aportats pels participants.Es facilitarà un aula virtual de suport per accedir als materials formatius i fer el seguiment del treball que s'ha de lliurar i avaluar.
Producte de treball
S'elaborarà un pla d'acció individual a partir d'una problemàtica o casuística real escollida per al participant. Treball de 5 hores de dedicació del participant que serà tutoritzat pel docent.
Certificat d’aprofitament

Destinataris