X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
 • Itinerari formatiu del perfil:
  Tècnic auxiliar relacions externes | Diputació de Barcelona

  Col·lectiu professional
  Tècnic auxiliar
  Àrea funcional
  Més d'una àrea
  Codi
  YTATR419

  Perfil de competències

  COMPETÈNCIES ESTRATÈGIQUES DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

  Efectivitat individual

  Definició

  Capacitat de fer una bona feina, aconseguir els objectius fixats i superar els estàndards establerts, tot preocupant-se per a la millora contínua dels resultats.

  La competència implica...
  La planificació i organització del treball: objectius, encàrrecs, recursos assignats i criteris de realització.
  Elements bàsics en l’organització del treball personal: urgència vs importància.
  Qualitats personals que afavoreixen el rendiment individual: mètode, proactivitat, decisió, compromís, efectivitat, etc.
  Veure els fracassos com una font d’aprenentatge.
  Mètodes d’avaluació de la pròpia activitat professional.
  La innovació com element de contribució a la millora organitzativa.
  Utilització de noves tecnologies com element de millora en l’eficàcia personal.
  Sensibilització amb el consum responsable i la millora ambiental.
  Recursos
  Automotivació
  Automotivació
  Augmentar l'eficàcia professional mitjançant el Mindfulness
  Mindfullness
  Gestió de les interrupcions
  Planificació i organització del treball personal
  L'agenda de treball
  Planificació i organització del treball personal
  La planificació i l'organització com a hàbit
  Planificació i organització del treball personal
  Llistes de control. Focalitza't en el que fas
  Planificació i organització del treball personal
  Pautes per prioritzar
  Planificació i organització del treball personal
  Planificació i organització personal del treball
  Planificació i organització del treball personal
  Prioritza amb el mètode GUT
  Planificació i organització del treball personal
  Supera la procrastinació
  Planificació i organització del treball personal
  Treu profit a l'agenda
  Planificació i organització del treball personal
  Tècnica Pomodoro
  Planificació i organització del treball personal
  Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional
  Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

  Orientació de servei a la ciutadania

  Definició

  Motivació per conèixer, comprendre i satisfer les demandes de la ciutadania (o client intern/extern), actuant de manera proactiva en el seu abordatge.

  La competència implica...
  Drets i deures de l’empleat públic en la seva relació professional amb la ciutadania.
  Habilitats i actituds que defineixen una correcta atenció i relació en la prestació de serveis.
  La relació d’orientació i assessorament.
  Característiques i elements que defineixen un servei públic.
  Protecció de dades en la gestió pública.
  Tècniques de resolució de conflictes i de distància emocional.
  Elements multiculturals en l’atenció a la ciutadania.
  Qualitat i avaluació de serveis públics.
  Coneixement organitzatiu.
  Sistemes d’identificació de necessitats i coneixement de tendències futures.
  Models i tècniques de participació ciutadana.
  Recursos
  Comunicació empàtica
  Gestió emocional
  Dialogar amb l'estrès
  Gestió emocional
  El model de Comunicació No Violenta
  Gestió emocional
  La Comunicació No Violenta (CNV)
  Gestió emocional
  La dansa dels joncs
  Gestió emocional
  Per què dic blanc si vull dir negre?
  Gestió emocional
  Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis
  Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis
  Aprofundim en la comunicació
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
  Atenció al ciutadà
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
  La imatge corporativa, l'acollida personalitzada i el tractament de situacions difícils
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
  Negociació eficaç
  Resolució de conflictes a l'equip de treball
  Tècniques de mediació i gestió del conflicte
  Resolució de conflictes a l'equip de treball

  COMPETÈNCIES QUALITATIVES TRANSVERSALS

  Aprenentatge permanent

  Definició

  Fet de dedicar temps i esforç personal a mantenir-se actualitzat professionalment i fer que els altres també ho estiguin contribuint a una millor gestió del coneixement organitzatiu.

  La competència implica...
  Com aprenen les persones adultes.
  Elements que afavoreixen l’actualització professional: llegir documentació especialitzada, mantenir contactes amb professionals, participar en nous projectes, etc.
  Fonts d'aprenentatge formal i informal.
  Aprenentatge 360º.
  L’espai de treball com eina d’aprenentatge personal.
  Fitxes descriptives dels llocs de treball i els perfils professionals com referència en identificació de necessitats formatives personals.
  Diferències fonamentals entre els processos d’informació, formació i el desenvolupament de competències.
  Recursos
  How to learn english and another foreign languages
  Aprenentatge d'idiomes
  Eficiència lectora
  Eficiència lectora
  Elaboració d’un entorn personal d’aprenentatge
  Eines i recursos per a l'aprenentatge
  Models i pràctiques innovadores en l'aprenentatge a les organitzacions
  Formació
  Les competències professionals del Diccionari DIBA: una visió comprensiva
  Formació per competències

  Treball en equip

  Definició

  Fet d'integrar-se, col·laborar i coordinar-se de forma activa en un grup de treball per tal d’assolir els objectius comuns necessaris per a una bona prestació del servei.

  La competència implica...
  Funcionament bàsic dels grups humans en un entorn de treball.
  Característiques dels grups i equips de treball. Etapes evolutives dels equips de treball.
  Rols als equip de treball. El rol del líder.
  Conflictes als equips de treball.
  Actituds i habilitats personals que afavoreixen o dificulten el treball en equip. Compartir reptes i objectius.
  Noves tecnologies aplicades al treball en equip.
  Reunions de treball.
  Recursos
  Aprèn Slack
  Planificació i organització del treball personal

  Visió global

  Definició

  Comprensió de l’entorn de treball (orgànic, cultural, etc.) per poder anticipar-se als efectes que pot tenir la pròpia actuació professional en l’organització, per poder identificar les propostes i les respostes més idònies.

  La competència implica...
  Coneixement formal de l’organització: estructura, cartera de productes, serveis i equipaments, etc.
  Coneixement informal de les organitzacions: cultura organitzativa, mecanismes no formals de presa de decisions, possibilitats i amenaces, etc.
  Visió sistèmica de les organitzacions.
  Coneixement de les tendències presents i futures de la seva àrea sectorial (professional, característiques específiques i demogràfiques dels col·lectius destinataris, etc.).
  Recursos
  Com aprenen les organitzacions i els riscos que genera no aprendre de manera col·lectiva?
  Aprenentatge organitzacional
  Nova interfície per a la formació/aprenentatge organitzacional
  Aprenentatge organitzacional
  Passa el relleu, mètode per traspassar el coneixement
  Aprenentatge organitzacional
  Els reptes dels directiu públics
  Els reptes dels directius públics
  Management públic: el repte de la formació
  Formació
  Les organitzacions TEAL
  Gestió del canvi
  Decisions intel·ligents per al món post COVID-19
  Gestió emocional
  Com afectarà la intel·ligència artificial (IA) l'administració pública
  Tecnologia i administració pública
  El futur de les administracions públiques
  Tecnologia i administració pública
  Intel·ligència artificial
  Tecnologia i administració pública
  Revolució tecnològica i canvi d'època
  Tecnologia i administració pública
  Tecnologia Blockchain
  Tecnologia i administració pública
  Transformació digital
  Tecnologia i administració pública

  COMPETÈNCIES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES

  Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

  Definició

  Definir, planificar, desenvolupar i avaluar projectes o programes d’actuació tècnica que donin resposta a les necessitats de la ciutadania fent un seguiment exhaustiu del seu desenvolupament, tramitant i gestionant la informació i la documentació associada d'acord a les normatives generals i específiques de la gestió pública, coordinant l'actuació de tots els agents que participen i resolent els problemes que es puguin presentar en qualsevol de les fases de realització, tot amb un curós ús dels recursos públics.

  La competència implica...
  Metodologies i instruments de planificació, gestió i avaluació de projectes.
  Règim jurídic i procediment administratiu per a la gestió de projectes i programes a l'Administració local.
  Redacció dels plecs de prescripcions tècniques per a la contractació de projectes.
  Gestió de la documentació i arxiu dels documents associats als projectes i programes.
  Tècniques d'obtenció i anàlisi de dades per al desplegament del projecte.
  Indicadors de gestió per al seguiment i avaluació de projectes.
  Avaluació de programes i projectes.
  Tècniques de redacció i comunicació de projectes.
  Habilitats en la presentació d’idees i dades.
  Propietat intel·lectual.
  Coneixement organitzatiu i de l’entorn social i professional del projecte.
  Recursos
  Una visió pràctica de la Llei de contractes del sector públic
  Contractació
  Conceptes bàsics del procediment administratiu
  Procediment administratiu
  Redacció mitjançant el correu electrònic
  Redacció mitjançant el correu electrònic
  Els connectors
  Tècniques d'expressió escrita
  La puntuació
  Tècniques d'expressió escrita
  Les abreviacions
  Tècniques d'expressió escrita
  Les majúscules i les minúscules
  Tècniques d'expressió escrita
  Tècniques d'expressió escrita. Manual
  Tècniques d'expressió escrita

  Ús d'eines i aplicacions bàsiques en l'àmbit digital

  Definició

  Utilitzar de manera àgil i eficient les aplicacions bàsiques de tractament de la informació (text, dades, imatges, etc.) i les eines de comunicació en entorns digitals de treball (correu electrònic, dispositius electrònics, etc.), tenint en compte criteris d’identitat digital, de drets i deures en l’ús de dades i imatges, etc.

  La competència implica...
  Ús del programari d’ofimàtica de tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades, presentacions electròniques, etc. (Opcions de configuració a nivell usuari i ús de les funcionalitats bàsiques de les aplicacions ofimàtiques. Personalització dels l'entorn de treball i creació de macros i plantilles per optimitzar els treballs ofimàtics).
  Eines generalistes de tractament d’imatge digital (ús d’aplicacions bàsiques d’edició d’imatge, coneixements bàsics d’imatge digital, elaboració d’infografies, etc.)
  Eines bàsiques de comunicació en l’entorn virtual (correu electrònic, entorn web, ús de dispositius electrònics, aplicacions genèriques de treball col·laboratiu.
  Aplicatius bàsics de consulta i tractament de la informació geogràfica (elaboració de mapes temàtics, consultes i localitzadors, etc).
  Eines bàsiques d’elaboració de materials formatius i informatius (formawiki, recursos per videotutorials, etc).
  Recursos
  Pautes per editar imatges amb Gimp
  Disseny de continguts visuals
  Guia d'usos de videoformacions amb Zoom
  Eines i recursos per al teletreball
  Quines eines de videoconferència podem utilitzar per formar-nos i teletreballar?
  Eines i recursos per al teletreball
  Cercar dades i continguts digitals
  Gestió de la informació
  Com gestionar la informació i evitar la infoxicació
  Gestió de la informació
  Creació d'informes
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I
  Creació de formularis
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I
  El suport bàsic d’una base de dades: les taules d’informació
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I
  Explotació estàndard d’una base dades
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I
  Relacionar taules per a definir la base dades
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I
  Automatitzar accions
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Disseny d'informes avançats
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Disseny de formularis avançats
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Explotació avançada d'una base dades
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Formularis amb macros
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Importar i exportar a altres aplicacions
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  Crear una base de dades amb Ms Excel
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Funcions bàsiques
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Imprimir llibres de treball
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Les referències en l'ús dels càlculs
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Representació gràfica de les dades
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Validació de dades
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell I
  Agilitzar càlculs amb l’ús de plantilles
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Automatitzar accions amb Ms Excel
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Calcular en una base de dades
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Funcions d’ús avançat
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Opcions de millora per visualitzar els gràfics
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Resolució d'hipòtesis
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  Taules dinàmiques
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  La missatgeria
  Ofimàtica. Ms Outlook 2010
  L’agenda i el calendari
  Ofimàtica. Ms Outlook 2010
  Opcions avançades
  Ofimàtica. Ms Outlook 2010
  Organització dels missatges
  Ofimàtica. Ms Outlook 2010
  Tasques, notes i diari
  Ofimàtica. Ms Outlook 2010
  Art amb Ms PowerPoint i enllaços
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
  Donar format a una presentació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
  La impressió de les presentacions
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
  Tipus de diapositives per a disposar informació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
  Agilitzar el disseny de la presentació amb l’ús dels patrons
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  Animar una presentació
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  Opcions addicionals de Ms PowerPoint
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  Ús de plantilles per a unificar les presentacions
  Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  Art amb Word
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Donar format a un document
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Enumerar les opcions i crear llistes
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Impressió
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Organitzar informació amb l’ús de taules
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Revisar el document
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Unificar estils
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  Automatitzar accions
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  Combinar correspondència
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  Crear índexs automàtics
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  Opcions avançades de les taules
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  Plantilles i formularis
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  6 trucs per fer un bon ús del correu electrònic
  Planificació i organització del treball personal
  Aprèn Outlook
  Planificació i organització del treball personal
  Ordre a l'ordinador
  Planificació i organització del treball personal
  SITMUN: casos d'ús
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com editar la informació geogràfica
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com funciona el conversor de coordenades
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com funciona el geocodificador d'adreces
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com funciona la guia de carrers
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com imprimir
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com obtenir informació associada al mapa
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com podem elaborar mapes temàtics
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: com visualitzar informació i navegar pel mapa
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: descripció de la interfície
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: el geocercador de llocs d'interès (nomenclàtor)
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: possibilitats per extreure informació geogràfica
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: què ens permet fer l'anàlisi espacial
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: què són les capes dinàmiques?
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: què és el catàleg de metadades
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  SITMUN: què és un portal IDE local
  Sistemes d'Informació Geogràfica: SITMUN
  Creació de vídeos formatius amb eines no professionals
  Treballar amb vídeo digital
  Elaboració d'un guió de videotutorial
  Treballar amb vídeo digital
  Què hem de tenir en compte per publicar un vídeo a Internet?
  Treballar amb vídeo digital
  Bones pràctiques a les xarxes socials
  Xarxes socials

  COMPETÈNCIES TÈCNIQUES SECTORIALS CLAU

  Protocol i relacions institucionals

  Definició

  Organitzar i coordinar els actes oficials i institucionals, garantint el cumpliment del Reglament de protocol i el seguiment dels criteris protocol·laris i ceremonials escaients. Establir i mantenir des de la corporació unes adequades relacions tant externes (amb les entitats, les associacions municipals i la societat civil) com internes.

  La competència implica...
  Normativa reguladora del protocol aplicable a la corporació.
  Organització d’actes oficials i institucionals.
  Simbologia, reglament d’honors i distincions.
  Atenció i acompanyament a visites externes.